Egzamin dla studentów VI roku

Zaliczenie zajęć i EGZAMIN

Warunkiem uzyskania wpisu do indeksu zaliczającego zajęcia z urologii jest udział w zaplanowanych zajęciach oraz zdanie egzaminu. Nieusprawiedliwione spóźnienie lub opuszczenie dnia zajęć powoduje niezaliczenie bloku ćwiczeniowego, a tym samym niedopuszczenie do egzaminu.

Egzamin będzie się odbywał w formie testu.

Możliwe jest zdawanie egzaminu po zakończeniu ćwiczeń oraz w sesji egzaminacyjnej.

Egzamin poprawkowy będzie przeprowadzony w formie ustnej.

W sprawach egzaminu proszę kontaktować się z dr. Jędrzejem Michalcem.

W czasie egzaminu obowiązywać będą wiadomości nabyte podczas zajęć i seminariów.

Literatura obowiązująca:

UROLOGIA. Podręcznik dla studentów pod redakcją prof. Andrzeja Borkowskiego, PZWL 2006 r.