Specjalizacja w urologii

Urologia w Polsce jest specjalizacją podstawową.

Aktualnie obowiązujący podstawowy program specjalizacji w kierunku urologia pochodzi z roku 1999 i jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl w zakładce „Programy specjalizacji lekarskich” ).

 

Celem studiów specjalizacyjnych z urologii jest :

– nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na :

 • samodzielne rozpoznawanie i leczenie chorób i wad narządów układu moczowego i
 • narządów płciowych męskich
 • samodzielne rozpoznawanie i leczenie powikłań ze strony narządów układu
 • moczowego i narządów płciowych męskich
 • wykonanie w pełnym zakresie zadań należących do urologa
 • przygotowanie lekarza urologa do współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin
 • klinicznych
 • stworzenie podstaw do dalszego rozwoju zawodowego

 

Specjalizacja z urologii jest realizowana w ramach 6-letniego programu obejmującego :

– dwuletni okres stażu w dziedzinie chirurgii ogólnej
– czteroletni okres stażu w dziedzinie urologii

 

Lekarz odbywający studia specjalizacyjne z urologii jest zobowiązany do uczestniczenia w następujących kursach organizowanych w ramach programu dydaktycznego CMKP :

– kursy wprowadzające:

 • trzy kursy A, B i C obejmujące pełny zakres urologii

– kursy doskonalące:

 • chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
 • chirurgia endokrynologiczna
 • leczenie żywieniowe
 • zdrowie publiczne (kurs zdają osoby, które zakwalifikowały się do specjalizacji po 30
 • maja 2003 roku, pozostali lekarze zdają kurs z promocji zdrowia oraz kolokwium z
 • prawa medycznego)
 • onkologia urologiczna
 • endourologia
 • neurourologia
 • urologia dziecięca
 • ultrasonografia i inne metody obrazowania laparoskopia w urologii

 

W trakcie trwania studiów specjalizacyjnych należy odbyć następujące obowiązkowe kliniczne staże kierunkowe :

– staż kierunkowy w chirurgii ogólnej ( 9 miesięcy )
– staż kierunkowy w chirurgii naczyniowej ( 6 miesięcy )
– staż kierunkowy w chirurgii laparoskopowej ( 4 miesiące )
– staż kierunkowy poświęcony przeszczepianiu nerek ( 2 miesiące )
– staż kierunkowy w chirurgii dziecięcej ( 2 miesiące )
– staż kierunkowy w urologii ( 35 miesięcy )
– staż kierunkowy w zakresie endourologii górnych dróg moczowych i ESWL ( 2 miesiące )
– staż kierunkowy w urologii dziecięcej ( 3 miesiące )
– staż kierunkowy w ginekologii operacyjnej ( 1 miesiąc )
– staż kierunkowy w onkologii urologicznej ( 2 miesiące )
– staż kierunkowy w zakresie nefrologii i dializoterapii ( 2 tygodnie )
– staż kierunkowy w urologicznym ośrodku klinicznym zakończony egzaminem praktycznym ( 2 tygodnie )

 

Specjalizujący się jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zabiegów i operacji, w których uczestniczył, oraz które wykonał w trakcie dwuletniego stażu z chirurgii ogólnej i czteroletniego stażu z urologii.

W okresie dwuletniego stażu z chirurgii ogólnej i czteroletniego stażu z urologii lekarz zobowiązany jest do pełnienia co najmniej trzech dyżurów lekarskich miesięcznie.

Lekarz odbywający studia specjalizacyjne ma obowiązek uczestniczenia w :

– co najmniej 3 kongresach Polskiego Towarzystwa Urologicznego ( uczestnictwo potwierdzone certyfikatami )

– co najmniej połowie posiedzeń regionalnego oddziału PTU odbywających się w czasie zasadniczej części stażu urologicznego ( zaświadczenie podpisane przez przewodniczącego regionalnego oddziału PTU )

– jednym warsztacie poświęconym laparoskopii ( uczestnictwo potwierdzone certyfikatem )

 

Specjalizujący się w dziedzinie urologii jest również zobowiązany do prowadzenia form samokształcenia – zaleca się korzystanie z następujących materiałów źródłowych :

 

– podręcznik urologii w języku polskim wydany w ostatnich 15 latach

– podręcznik Campbells Urology

– strony organizacji urologicznych:

 • PTU – Polskie Towarzystwo Urologiczne – www.pturol.org.pl
 • EAU – European Association of Urology – www.uroweb.org
 • SIU – Międzynarodowe Towarzystwo Urologiczne – www.siu-urology.org
 • AUA – American Urological Association – www.auanet.org
 • EAU Guidelines
 • EBU  European Board of Urology – www.ebu.com
 • ESRU – European Society of Residents in Urology – www.esru.uroweb.org

–  strony czasopism urologicznych:

 • CEJU – Central European Journal of Urology – www.termedia.pl
 • Przegląd Urologiczny – www.przeglad-urologiczny.pl
 • European Urology – www.europeanurology.com
 • Urology – www.goldjournal.net
 • Journal of Urology – www.jurology.com
 • BJU International – www.bjuinternational.com

 

Po odbyciu 6 letniego stażu specjalizacyjnego z urologii lekarz może podejść do zdawania egzaminu specjalizacyjnego.

Od roku 1997 dokonano istotnej zmiany zasad prowadzenia końcowego egzaminu specjalizacyjnego.

Elementy składowe egzaminu w Polsce obejmują :

 1. EBU In-Service Examination – specjalizujący się ma obowiązek przystąpienia do tego egzaminu co najmniej jeden raz ( najlepiej w przedostatnim lub ostatnim roku trwania specjalizacji )
 2. Egzamin praktyczny – odbywa się w ośrodku posiadającym akredytację Ministerstwa Zdrowia, kierowanym przez samodzielnego pracownika naukowego – lista akredytowanych ośrodków jest dostępna na stronie internetowej CMKP ( www.cmkp.edu.pl )
 3. Egzamin pisemny ( testowy ) ( FEBU Written Examination ) – odbywa się w sesji jesiennej w ostatnim roku trwania stażu specjalizacyjnego w urologii; ma formę testu zawierającego 150 pytań ( multiple choice questions – MCQs )
 4. Egzamin ustny ( FEBU Oral Examinantion ) – odbywa się w sesji wiosennej roku następującego po roku, w którym odbył się egzamin pisemny; w jego trakcie zdający rozwiązuje 3 problemy kliniczne

Egzamin European Board of Urology ( EBU ) jest uznany za egzamin równoważny z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym ( PES ) z urologii.

Zdanie końcowego egzaminu specjalizacyjnego skutkuje przyznaniem tytułu specjalisty urologa oraz tytułu Fellow of the European Board of Urology ( FEBU ).