Zajęcia

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII OGÓLNEJ,

ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ

Warszawa, ul. Lindleya 4, pawilon 7,

tel. (22) 502 17 02, (22) 502 21 48

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Zajęcia dydaktyczne z urologii odbywają się w Klinice Urologii WUM, ul. Lindleya 4, pawilon 7.

Odpowiedzialny za program dydaktyczny w Klinice jest adiunkt:

dr n. med. Jędrzej Michalec, który w sprawach studenckich przyjmuje w środy w godz. 12-13.

Telefon: (22) 502-19-31, (22) 502-17-51

Zasady zajęć dydaktycznych w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej w semestrze zimowym 2020/21

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały w formie wykładów i ćwiczeń, zgodnie z planem studiów i sylabusem. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość mają charakter asynchroniczny (nagrane materiały dydaktyczne, które mogą być odtworzone przez studenta w dowolnym czasie).

1. Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w formie zajęć asynchronicznych. Nagrane wykłady będą umieszczone na platformie e-learning WUM. Warunkiem zaliczenia jest zalogowanie się i przesłuchanie wykładu.

2. Seminaria – nie występują w planie studiów i sylabusie

3. Ćwiczenia odbywają się w formie kontaktowej. Ćwiczenia odbywają się w tygodniowym bloku zajęć zgodnie z planem studiów i sylabusem. Dla grup ćwiczących jako jedyne w danym tygodniu dydaktycznym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 8-11. W związku z koniecznością organizacji ćwiczeń dla dwóch grup studenckich w niektórych tygodniach dydaktycznych, grupy ćwiczące razem w danym tygodniu dydaktycznym mają przypisane litery A lub B i ćwiczą zgodnie ze schematem godzinowym:

Poniedziałek: grupa A w godz. 8.00 – 11.00, grupa B w godz. 11.00 – 14.00
Wtorek: grupa A w godz. 11.00-14.00, grupa B w godz. 8.00 – 11.00
Środa: grupa A w godz. 8.00 – 11.00, grupa B w godz. 11.00 – 14.00
Czwartek: grupa A w godz. 11.00-14.00, grupa B w godz. 8.00 – 11.00
Piątek: grupa A w godz. 8.00 – 11.00, grupa B w godz. 11.00 – 14.00

Podział na grupy A i B zostanie ustalony przez Dziekanat zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych grup.

Zajęcia kliniczne prowadzone są na Oddziale przy łóżku chorego, w Ambulatorium Kliniki, Pracowni ESWL, Pracowni Urodynamicznej, Gabinecie Cystoskopowym oraz na Blokach Operacyjnych Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM (Szpital Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Pawilon nr 7). Zajęcia rozpoczynają się codziennie w sali wykładowej Kliniki Urologii (III piętro) omówieniem ćwiczeń.
Ćwiczenia odbywają się w terminach ustalonych przez Dziekanat dla każdej grupy studenckiej.
Przekładanie zajęć na inny niż wyznaczony termin jest możliwe jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana I Wydziału Lekarskiego i Kierownika Kliniki.
Studenci powinni zostawiać w szatni okrycia wierzchnie i torby. Szatnia studencka znajduje się na poziomie -1. Obowiązują własne białe fartuchy i obuwie na zmianę.

Zasady i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego dla studentów podczas zajęć dydaktycznych

1. Przed rozpoczęciem zajęć studenckich w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszyscy studenci będą zobowiązani do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Uczelniany Zespół ds. Zagrożenia koronawirusem, zamieszczonymi na platformie e-learningowej WUM, opisującymi m.in. środki ostrożności, zasady odbywania zajęć dydaktycznych i ogólne zasady postępowania w okresie epidemii. Powstaje także film instruktarzowy (https://www.wum.edu.pl/node/14823). Szkolenie będzie zakończone testem sprawdzającym wiedzę. Zaliczenie testu ma być obowiązkowe dla wszystkich studentów.

2. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć studenci powinni wypełnić ankietę dotyczącą kontaktu i objawów klinicznych. Nad wzorem ankiety pracuje Zespół ds. Zagrożenia Koronawirusem oraz Władze Uczelni. Trwają także prace nad przygotowaniem aplikacji, która umożliwiałaby wypełnienie takiej ankiety online. Jeśli prace nie zakończą się przed rozpoczęciem roku akademickiego, ankieta będzie dostępna w wersji papierowej.

3. WUM zapewnia podstawowe środki ochrony osobistej i środki odkażające dla studentów odbywających zajęcia kliniczne. Dystrybucją środków wśród studentów odbywających zajęcia zajmują się poszczególne Jednostki. Przyjęty ogólny normatyw zakłada zużycie 2 masek chirurgicznych, 2 par rękawiczek i 15 ml środka odkażającego do rąk na jeden dzień zajęć klinicznych jednego Studenta.

4. Podstawowe zasady obowiązujące studentów:

• w zajęciach kontaktowych (zarówno klinicznych, jak i teoretycznych) mogą uczestniczyć wyłącznie studenci bez objawów infekcji; osoby z objawową infekcją mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość;

• zachowanie dystansu społecznego (odstęp co najmniej 1,5 metra pomiędzy osobami, sale dydaktyczne musza być opisane, ze wskazaniem maksymalnej liczby osób mogących w nich przebywać; w salach dydaktycznych należy zajmować oznaczone miejsca tak, by zachować odpowiedni odstęp pomiędzy osobami, należy unikać kontaktów „face to face” i tłoku w czasie wchodzenia i wychodzenia z zajęć;

• częste i prawidłowe wykonywanie procedury higieny rąk (mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekcja rąk z użyciem preparatu na bazie alkoholu (co najmniej 60%);

• noszenie masek twarzowych (podczas zajęć teoretycznych – co najmniej maski twarzowe bawełniane (własne, przyniesione przez studenta), zakrywające nos i usta, podczas zajęć klinicznych – maski chirurgiczne, zapewniane przez WUM);

• podczas zajęć klinicznych: obowiązują zasady ogólne jak dla zajęć teoretycznych

(dystansowanie, higiena rąk) plus stosowanie środków ochrony osobistej: maska jednorazowa

chirurgiczna – zapewniona przez WUM, fartuch bawełniany: na każdych zajęciach czysty,

wyprany w 60st.C, wyprasowany – przyniesiony przez studenta, rękawiczki jednorazowe (jeśli konieczne jest ich założenie ze względu na wykonywane przy pacjencie procedury) jako uzupełnienie higieny rąk– zapewnione przez WUM, inne środki ochrony osobistej – o ile wynika to z regulaminu i specyfiki jednostki/oddziału.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2, kontaktu i choroby COVID-19

1. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia wykonywania testów PCR o charakterze przesiewowym wśród studentów nie jest rekomendowane (plik Komunikat MZ 15-09-2020).

Decyzją Narodowego Funduszy Zdrowia testy PCR o charakterze przesiewowym nie stanowią wyznacznika przyjęcia studentów do domów studenckich/burs/internatów lub odbywania praktyk zawodowych lub zajęć klinicznych w podmiotach leczniczych i nie będą finansowane ze środków
NFZ.

2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych poza godzinami zajęć dydaktycznych – student zgłasza się do lekarza rodzinnego lub innego, który sprawuje nad nim opiekę (student ma prawo wybrać lekarza rodzinnego poza miejscem stałego zamieszkania);

3. Student oczekujący na wynik badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 – nie uczestniczy w zajęciach kontaktowych (zarówno klinicznych jak i teoretycznych), może uczestniczyć w zajęciach e-learningowych, powrót studenta do zajęć kontaktowych możliwy jest po uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku SARS-COV-2;

4. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie trwania zajęć dydaktycznych kontaktowych – student ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia nauczyciela i przerwać odbywanie zajęć; następnie, w zależności od stanu zdrowia: student powinien udać się transportem własnym do domu i umówić wizytę/teleporadę u lekarza rodzinnego (w przypadku objawów o łagodnym nasileniu) lub należy wezwać pogotowie ratunkowe (w przypadku objawów zagrażających życiu); student z objawami chorobowymi powinien oczekiwać na transport i niezbędną pomoc medyczną w pomieszczeniu izolowanym, a osoby udzielające mu niezbędnej pomocy powinny stosować środki ochrony osobiste: maska twarzowa (minimalnie chirurgiczna), ochrona oczu, fartuch jednorazowy fizelinowy, rękawiczki. Zgodnie z komunikatem MZ i NFZ, w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 student powinien być testowany, tak jak personel medyczny danego podmiotu leczniczego lub jego jednostki organizacyjnej (oddziału/kliniki/pracowni).
Oznacza to, że w przypadku pojawienia się objawów u studentów odbywających zajęcia w szpitalach materiał do badań wirusologicznych powinien być pobrany w tym samym szpitalu. Obecnie analizowane są możliwości przeprowadzania badań we wszystkich szpitalach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

5. Studenci odbywający kwarantannę (nałożoną decyzją państwowego inspektora sanitarnego) lub izolację (w przebiegu zakażenia objawowego i bezobjawowego) – nie uczestniczą w zajęciach kontaktowych (zarówno klinicznych jak i teoretycznych), mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość; powrót do zajęć kontaktowych – wyłącznie po zakończeniu kwarantanny, izolacji.

6. Student odbywający kwarantannę, izolację lub po bliskim kontakcie z zakażonym SARS-Cov_2 (oczekujący na wynik badania PCR) – ma obowiązek powiadomić o tym fakcie WUM –wysyłając informację na adres: zgloszenia@wum.edu.pl;

7. Nieobecność na zajęciach z powodu zakażenia lub kontaktu z SARS-CoV-2 (pozostający w kwarantannie, izolacji, mający bliski kontakt z zakażonym (oczekujący na wynik badania PCR) jest traktowana jako usprawiedliwiona, co nie zwalnia z obowiązku odbycia zajęć w innym terminie. O terminie i sposobie odrobienia zajęć decyduje kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona. Być może w WUM zostanie uruchomiony punkt kontaktowy, w którym będzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące postępowania w konkretnych przypadkach.

Wybrane punkty z przedstawionych propozycji UCK dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w CSK, DSK i SKDJ

Przy wchodzeniu, przebywaniu i opuszczaniu budynków UCK-WUM studentów Wydziału Lekarskiego obowiązują zasady ogólne, wspólne dla wszystkich szpitali UCK WUM.

1. Wejście studentów będzie się odbywało dedykowanymi wejściami otwartymi w godzinach 7.00-14.00.

2. Studenci będą wpuszczani po okazaniu legitymacji studenckiej

3. Przy wejściu będzie obowiązywał pomiar temperatury i dezynfekcja rąk.

4. Student nieposiadający własnej maski twarzowej nie będzie wpuszczony na teren szpitala.

5. Po wejściu do budynków studenci zobowiązani są udać się do szatni studenckich, w których pozostawiają okrycia wierzchnie oraz buty i przebierają się we własną odzież ochronną, a następnie pod opieką starosty grupy przemieszczają się bezpośrednio w miejsce gdzie będą realizowane zajęcia dydaktyczne.

6. Przed pierwszymi zajęciami danego bloku dla każdego studenta dokonana zostanie kwalifikacja epidemiologiczna (ankieta epidemiologiczna – wydrukowana przez studenta i wypełniona przed wejściem). Student dokonuje samoweryfikacji ankiety. Wchodzi tylko gdy ankieta jest negatywna.

W przypadku zmiany stanu faktycznego podanego w ankiecie, student zobowiązany będzie do aktualizacji danych i zawiadomienia asystenta.

7. Za grupę studentów od momentu jej wejścia na teren Kliniki/Oddziału/Zakładu odpowiadają Kierownicy oraz osoby prowadzące dane zajęcia

8. Studenci zobowiązani są przebywać na terenie jednostek, w których odbywają zajęcia.

9. W Klinice studenci otrzymują środki ochrony dostarczone przez WUM.

10. Produkty żywnościowe i napoje studenci przynoszą ze sobą. Nie powinni przemieszczać się do bufetów.

11. Po zajęciach studenci z Kliniki/Oddziału/Zakładu są zobligowani przejść bezpośrednio do szatni, przebrać się i opuścić szpital.

Kurs podstawowy z urologii w formie e-learningowej w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej (jednostka 1M7)

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Rektora Nr 220/2020 z dnia 16.10.2020, Pana prof. Zbigniewa Gacionga, zajęcia praktyczne na WUM zostały czasowo zawieszone. Zapraszam w imieniu Pana prof. Piotra Radziszewskiego oraz Zespołu Kliniki na zajęcia dla studentów WL IV roku w ramach kursu podstawowego z urologii w formie technik kształcenia na odległość.

Zespół Kliniki, w odpowiedzi na bieżącą sytuację, przygotował materiały dydaktyczne, przeznaczone dla całego IV roku, które zostaną opublikowane 19.10.2020 na platformie e-learningowej WUM. Dla grupy studenckiej nr 20, która odbyła zajęcia w Klinice dostęp ma charakter fakultatywny i nie warunkuje dopuszczenia do egzaminu. Dla poszczególnych grup, które miały zaplanowane zajęcia w okresie 19.10.2020 do odwołania, z dniem 21.10.2020 rozpoczną się zajęcia przez Microsoft Teams, które będą prowadzone przed asystentów Kliniki. Grafik przekazano do Dziekanatu (http://lekarski.wum.edu.pl/publication/urologia-e-zajecia-2/) oraz został zamieszczony na platformie e-learningowej w sekcji Interaktywne konwersacje z zastosowaniem Microsoft  Teams. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tej części kursu. Z kolei, plan całego kursu dostępny jest w części Forma zaliczenia zajęć.

Wskutek powyższych, ulegnie naturalnie zmianie forma zaliczenia zajęćZasady zaliczenia zamieszczono w w/w pliku z planem kursu. Logowanie do kursu do materiałów typu prezentacje/seminaria będzie możliwe w okresie 19.10.2020-18.06.2021 w dogodnym dla Państwa terminie.

Egzamin prawdopodobnie odbędzie się w formie online przez w/w platformę w ustalonym uprzednio terminie. O wszelkich zmianach będę informował Państwa przez Dziekanat najszybciej, jak to będzie możliwe.
Pozostaję w gotowości do odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości (urologia@wum.edu.pl). W kwestiach technicznych proszę o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia, Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej.

Z poważaniem,
dr n. med. Łukasz Zapała
specjalista urolog, FEBU
Adiunkt Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego